PRIVACIDADE

RESPONSABLE – QUEN É O RESPONSABLE DO PROCESAMENTO DOS DATOS?

Identidade: Club Náutico Cobres
Sede social: Puerto de Santa Cristina de Cobres- 36142 – Vilaboa
C.I.F.: G36048601
Teléfono: 610013133
Correo Electrónico: cncobres@gmail.com
Contacto: Club Náutico Cobres
Nome de dominio: https://www.nauticocobres.es

FINALIDADES – CON QUE FINALIDADES TRATAMOS OS TEUS DATOS?

En cumprimento do disposto no Regulamento Europeo 2016/679 Xeneral de Protección de Datos, informámosche de que trataremos os datos que nos facilitas para:

 • Xestionar a contratación de servizos que realice a través da Plataforma, así como a facturación e entrega correspondente.
 • Remitir periodicamente comunicacións sobre servizos, eventos e noticias relacionadas coas actividades desenvoltas por Club Náutico Cobres, por calquera medio (teléfono, correo postal ou email), salvo que se indique o contrario ou o usuario opóñase ou revogue o seu consentimento.
 • Remitir información comercial e / ou promocional relacionada co sector de servizos contratados e valor engadido para usuarios finais, salvo que se indique o contrario ou o usuario opóñase ou revogue o seu consentimento.
 • Dar cumprimento ás obrigacións legalmente establecidas, así como verificar o cumprimento das obrigacións contractuais, incluía a prevención de fraude.
 • Cesión de datos a organismos e autoridades, a condición de que sexan requiridos de conformidade coas disposicións legais e regulamentarias.

CATEGORÍAS DE DATOS – QUÉ DATOS TRATAMOS?

Derivada das finalidades antes mencionadas, en Club Náutico Cobres xestionamos as seguintes categorías de datos:

 • Datos identificativos
 • Metadatos de comunicacións electrónicas
 • Datos de información comercial. No caso de que o usuario facilite datos de terceiros, manifesta contar co consentimento destes e comprométese a trasladarlle a información contida nesta cláusula, eximindo a Club Náutico Cobres de calquera responsabilidade neste sentido.
 • Con todo, Club Náutico Cobres poderá levar a cabo as verificacións para constatar este feito, adoptando as medidas de dilixencia debida que correspondan, conforme á normativa de protección de datos.

LEXITIMACIÓN – CAL É A LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO DOS TEUS DATOS?

O tratamento de datos cuxo fin é o envío de boletíns periódicos ( newslettering) sobre servizos, eventos e noticias relacionadas coa nosa actividade profesional baséase no consentimento do interesado, solicitado expresamente para levar a cabo devanditos tratamentos, de acordo coa normativa vixente.

Ademais, a lexitimación para o tratamento dos datos relacionados con ofertas ou colaboracións baséanse no consentimento do usuario que remite os seus datos, que pode retirar en calquera momento, aínda que iso pode afectar á posible comunicación de forma fluída e obstrución de procesos que desexa realizar.

Por último, os datos poderanse utilizar para dar cumprimento ás obrigacións legais aplicables a Club Náutico Cobres

PRAZO DE CONSERVACIÓN DOS DATOS – POR CANTO TEMPO CONSERVAREMOS OS TEUS DATOS?

Club Náutico Cobres conservará os datos persoais dos usuarios unicamente durante o tempo necesario para a realización das finalidades para as que foron recolleitos, mentres non revogue os consentimentos outorgados. Posteriormente, en caso de ser necesario, manterá a información bloqueada durante os prazos legalmente establecidos.

DESTINATARIOS A QUE DESTINATARIOS COMUNICARANSE OS TEUS DATOS?

Os teus datos poderán ser accedidos por aqueles provedores que prestan servizos a Club Náutico Cobres, tales como servizos de aloxamento, ferramentas de márketing e sistemas de contido ou outros profesionais, cando dita comunicación sexa necesaria normativamente, ou para a execución dos servizos contratados.

Club Náutico Cobres, subscribiu os correspondentes contratos de encarga de tratamento con cada un dos provedores que prestan servizos a Club Náutico Cobres, co obxectivo de garantir que devanditos provedores tratarán os teus datos de conformidade co establecido na lexislación vixente.

Tamén poderán ser cedidos ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado nos casos que exista unha obrigación legal.

Bancos e entidades financeiras, para a cobranza dos servizos. Administracións públicas con competencia nos sectores de actividade, cando así o estableza a normativa vixente.

SEGURIDADE DA INFORMACIÓN – QUE MEDIDAS DE SEGURIDADE IMPLANTAMOS PARA COIDAR OS SEUS DATOS?

Para protexer as diferentes tipoloxías de datos reflectidos nesta política de privacidade levará a cabo as medidas de seguridade técnicas necesarias para evitar a súa perda, manipulación, difusión ou alteración.

 • Encriptación das comunicacións entre o dispositivo do usuario e os servidores de Club Náutico Cobres
 • Encriptación da información nos propios servidores de Club Náutico Cobres
 • Outras medidas que eviten o acceso aos datos do usuario por parte de terceiros .
 • Naqueles casos nos que Club Náutico Cobres conte con prestadores de servizo para o mantemento da plataforma que se atopen fose da Unión Europea, estas trasferencias internacionais se haxan regularizadas atendendo ao compromiso de Club Náutico Cobres coa protección, integridade e seguridade dos datos persoais dos usuarios.

DEREITOS – CALES SON OS TEUS DEREITOS CANDO NOS FACILITAS OS TEUS DATOS E COMO PODES EXERCELOS?

Tes dereito a obter confirmación sobre se en Club Náutico Cobres estamos a tratar datos persoais que che conciernan, ou non.
Así mesmo, tes dereito a acceder aos teus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, poderás solicitar a limitación do tratamento dos teus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa túa situación particular, poderás opoñerche ao tratamento dos teus datos. Club Náutico Cobres deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

Así mesmo, podes exercer o dereito á portabilidad dos datos, así como retirar os consentimentos facilitados en calquera momento, sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Se desexas facer uso de calquera dos teus dereitos pode dirixirse a  cncobres@gmail.com

Por último, informámosche que podes dirixirche #ante a Axencia Española de Protección de Datos e demais organismos públicos competentes para calquera reclamación derivada do tratamento dos teus datos persoais.

MODIFICACIÓN DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Club Náutico Cobres poderá modificar a presente Política de Privacidade en calquera momento, sendo publicadas as sucesivas versións no Sitio web. En calquera caso, Club Náutico Cobres comunicará con aviso previo/previo aviso as modificacións da presente política que afecten os usuarios #a fin de que poidan aceptar as mesmas.

A presente Política de Privacidade atópase actualizada a data 27/12/2018 Club Náutico Cobres (España). Reservados todos os dereitos.

Se o desexas tamén podes consultar a nosa  Política de Cookies